ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 
     Welcome Message
     Organizing Committee
     Precongress workshop
     Scientific Program
     Registration
     Abstract Submission
     Research Awards
     Important Dates
     Accommodation
     Contact Us
 
 

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 39 พ.ศ.2554
ที่ปรึกษา
Honorary Advisor
ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
พญ.สุพัฒนา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
ศ.นพ.จำลอง ดิษยวณิช
รศ.นพ.ณรงค์ สุภัทรพันธุ์
ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
นพ.ชัยฤทธิ์ กฤษณะ
นพ.เกษม ตันติผลาชีวะ
ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ
นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
ศ.นพ.สุชาติ พหลภาคย์
ศ.คลินิก พญ.อรพรรณ ทองแตง
รศ.นพ.อัมพล สูอำพัน
ประธานคณะกรรมการจัดประชุม
Chairman
พล.ต.วีระ เขื่องศิริกุล
ประธานฝ่ายวิชาการ
Scientific Program
รศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล
รองประธานฝ่ายวิชาการ
Vice Scientific Program
ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์
รศ.นพ.ศิริไชย หงส์สงวนศรี
เลขาธิการ
Secretary-General
รศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล
รองเลขาธิการ
Vice Secretary-General
พ.อ. พงศธร เนตราคม
ประธานฝ่ายการเงินและลงทะเบียน
Treasurer and Registration
พ.อ.หญิงนวพร หิรัญวิวัฒน์กุล
ผู้ช่วยประธานฝ่ายการเงินและลงทะเบียน
Assistant Treasurer and Registration
นพ. พลังสันต์ จงรักษ์
ประธานฝ่ายจัดการประชุม
Congress Facilities
น.พ. วีรพล อุณหรัศมี
รองประธานฝ่ายจัดการประชุม
Vice Congress Facilities
นพ.พลภัทร โล่เสถียรกิจ
ประธานฝ่ายอุปกรณ์การประชุม
Audiovisual and Multimedia
นพ. พลังสันต์ จงรักษ์
ประธานฝ่ายหารายได้
Trade Exhibition and Promotion
ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
ประธานฝ่ายสถานที่และห้องพัก
Accommodation
พลเรือตรีวศิน บำรุงชีพ
ประธานฝ่ายงานสังคม
Hospitality & Social Events
พลเรือตรีวศิน บำรุงชีพ
 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.