ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 

2017-10-19
การประชาพิจารณ์ร่างหลักสูตรฝึกอบรมต่อยอดอนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
2017-09-26
การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2561
2017-09-18
การประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 45 (2017)
2017-08-30
ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ จิตเวชศาสตร์ 2560
2017-07-11
ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์ การรักษาโดยใช้เทคโนโลยีพูดคุยทางไกลด้วยวีดิทัศน์ (VDO conference) ในการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช
2017-06-24
แต่งตั้งกรรมการนับคะแนนผู้สมัครประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารฯ วาระปี พ.ศ. 2561-2562
2017-05-20
ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางปฏิบัติในการออกใบรับรองแพทย์
2017-04-26
ประกาศ ที่ 3_2560 เรื่องขั้นตอนการทำวิจัยเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ เพื่อเทียบเท่าปริญญาเอก
2017-03-27
ขอเชิญเสนอจัดกิจกรรมวิชาการประเภท Symposium/Panel Discussion/Workshop การประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 45 ประจำปี 2560
2017-02-28
ประกาศราชวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจิตเวชศาสตร์สารเสพติด วาระปี พ.ศ. 2560
2016-11-09
การประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2559
2016-10-01
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ประจำปีการฝึกอบรม 2560
2016-08-11
Pre-Congress Activity ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 44
2016-02-24
รายละเอียด การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559
2016-02-24
รายละเอียด การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2559
2015-11-18
ขั้นตอน"หลัง"สอบสัมภาษณ์รับแพทย์ประจำบ้าน
2015-10-07
ประกาศราชวิทยาลัยเรื่องสื่อมวลชนกับการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย
2015-08-18
โปรแกรมประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 43 (43rd TACP)
2015-08-15
การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ และสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ประจำปีการฝึกอบรม 2559
2015-07-26
ประกาศราชวิทยาลัยเรื่องโรคออทิสติก
2015-04-23
ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง
2014-07-15
ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ เรื่อง การตรวจประเมินทางจิตเวชเพื่อประกอบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษา
2014-05-29
ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ ฉบับที่ 2 คำแนะนำจิตแพทย์ในการให้ข้อมูลผ่านสื่อ
2014-02-10
ศ.เกียรติคุณ พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2557
2013-10-03
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยารักษาโรคทางจิตเวช
2013-05-22
ทุนเรียนต่อจิตเวชศาสตร์ และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2013-01-05
ความหมายตราราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
2012-04-20
ประกาศการปกป้องสิทธิผู้ป่วยในการนำเสนอข้อมูลผู้ป่วยทางสื่อสาธารณะ
2011-03-10
แนวทางปฏิบัติสำหรับจิตแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศ 2552
2010-12-30
2005-10-10
แพทย์ประจำบ้านขอ password ได้ที่ ramlt@mahidol.ac.th
 
 
Username :
Password :สำหรับสมาชิกราชวิทยาลัยจิตแพทย์ ต้องการทราบการเข้าใช้ โปรดติดต่อ ramlt@mahidol.ac.th


เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ พ.ศ. 2556   

หนังสือประวัติศาสตร์จิตเวชศาสตร์   

จดหมายข่าวราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 19 - 2553   

New ! จดหมายข่าวราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 21 ฉบับที่ 2-3 พ.ค.-ธ.ค. 2555   

จดหมายข่าวราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.2555   


  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.