ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
การประชาพิจารณ์ร่างหลักสูตรฝึกอบรมต่อยอดอนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  (2017-10-19)

ผู้เขียน : ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

          

เชิญร่วม

การประชาพิจารณ์ร่างหลักสูตรฝึกอบรมต่อยอด

อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ผู้นำเสนอ:   ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์, รศ.พญ.พูนศรีรังษีขจี

                ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย

ประธาน:      ศ.เกียรติคุณ นพ.จำลอง ดิษยวณิช

ประธานร่วม: พ.อ.ผศ.พงศธร เนตราคม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.50-15.05 น.

ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.