ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
ขอเชิญเสนอจัดกิจกรรมวิชาการประเภท Symposium/Panel Discussion/Workshop การประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 45 ประจำปี 2560  (2017-03-27)

ผู้เขียน :

          

การประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 45ประจำปี 2560

45th Thai Annual Congress of Psychiatry, 2017

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560

 

          ด้วยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขจะจัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 45(45th Thai Annual Congress of Psychiatry, 45th TACP)ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (ชื่อเดิมโรงแรมเรดิสัน) กรุงเทพมหานคร โดยมีแก่นเรื่อง (Theme) คือ จิตเวชศาสตร์ก้าวไกลในยุคประเทศ 4.0 (Psychiatry for Thailand 4.0)

ในการนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 45จึงขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับข้าราชการสามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการประชุมได้ตามนัยแห่งหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0502/ว76 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2534

         พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเสนอจัดการบรรยายหรือการอบรมเชิงปฏิบัติการตามรายละเอียดด้านล่าง

 

การเสนอจัดการบรรยายทางวิชาการประเภท Symposium/Panel Discussion

·       Symposium เป็นการบรรยายทางวิชาการของทีมวิทยากร

·       Panel Discussion เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และความเห็นทางวิชาการของทีมวิทยากร

·       การประชุมวิชาการปีนี้จัดให้มีการบรรยายประเภท Symposium/Panel Discussionทั้งหมด 12 คาบคาบละ 75นาที(เท่ากันหมด)

·       จำนวนวิทยากรที่เหมาะสม คือ 2-3 ท่าน กรณีที่เห็นสมควร ผู้เสนออาจจัดให้มีวิทยากร 4 ท่านก็ได้

·       ผู้เสนอจัดการบรรยายทางวิชาการประเภท Symposium/Panel Discussion เป็นผู้รวบรวมวิทยากรให้ครบตามต้องการ

·       ผู้เสนอจัดการบรรยายต้องเป็นวิทยากร ประธาน หรือประธานร่วมของ Symposium/Panel Discussionนั้นด้วย

·       โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้ในเอกสารเสนอการจัดบรรยาย

                    1) ชื่อเรื่องของ Symposium/Panel Discussion

                    2) ประเภท (Symposium หรือ Panel Discussion)

                    3) หัวข้อย่อยของการบรรยาย พร้อมชื่อและสถาบันของวิทยากรทุกท่าน

    หมายเหตุ: อาจเสนอชื่อประธานและประธานร่วม (2 ท่านสำหรับ Symposium) หรือผู้ดำเนินรายการ (1 ท่านสำหรับ Panel Discussion) ด้วยก็ได้

·       ส่งเอกสารเสนอการจัดประชุมไปยัง ศ. นพ. มานิต ศรีสุรภานนท์ (ประธานวิชาการ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย) ที่ msrisu@gmail.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

 

การเสนอจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติประเภท Congress Workshop

·       Congress Workshop เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดคู่ขนานไปกับกิจกรรมอื่นๆ ในช่วงที่มีการประชุม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

·       การประชุมวิชาการปีนี้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติประเภท Workshopไม่เกิน 2 เรื่อง เรื่องละ 2 คาบ คาบละ 90นาที รวมเวลาทั้งหมด 180 นาที (คั้นกลางระหว่าง 2 คาบด้วย Lunch Symposium)

·       ผู้เสนอจัดฝึกอบรมเป็นผู้รวบรวมวิทยากรหลักวิทยากรหลัก (และวิทยากรร่วมถ้ามี) เพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติและได้จำนวนที่เหมาะสม

·       ผู้เสนอจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติประเภท Congress Workshopต้องเป็นหนึ่งในวิทยากรหลัก

·       โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้ในเอกสารเสนอการจัด Congress Workshop

           1) ชื่อเรื่องของ Congress Workshop

           2) ชื่อและสถาบันของวิทยากรหลักทุกท่าน

           3)จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เหมาะสม

·       ส่งเอกสารเสนอจัด Congress Workshop ไปยัง ศ. นพ. มานิต ศรีสุรภานนท์ (ประธานวิชาการ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย) ที่ msrisu@gmail.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

 

เอกสารเพิ่มเติมดูได้ที่   https://www.dropbox.com/s/ld7lhk8ss1pmsqi/TACP_2017_CallForSesssion.pdf?dl=0

 

หมายเหตุ:คณะกรรมการจัดการประชุม 45th TACP จะแจ้งผลการพิจารณาภายในเดือนกรกฎาคม 2560

 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.