ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
ประชาพิจารณ์ การเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ  (2017-02-20)

ผู้เขียน :

          

วันที่ 20  กุมภาพันธ์  2560

 

เรื่อง      การเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

เรียน      จิตแพทย์ทุกท่าน

            ปัญหาการนอนหลับในผู้ป่วยจิตเวช มีหลายปัญหา ที่พบมากที่สุดคือ ปัญหาการนอนไม่หลับ (insomnia)พบได้ รัอยละ 30-50  ของกลุ่มประชากร รองลงมาคือ การง่วงมากเกินไปในระหว่างวัน (excessive daytime sleepiness, EDS) พบ ร้อยละ  5-15 ของกลุ่มประชากร และ ปัญหาโรคการนอนอื่นๆ เช่น ปัญหาอาการแขนขากระตุกตอนนอน  ปัญหาวงจรการนอนหลับและการตื่นผิดปกติที่มักพบได้ในผู้ป่วยที่มีโรคจิตเวช รวมถึงปัญหาการนอนหลับที่เกิดจากผลของการใช้ยารักษาโรคทางจิตเวช เป็นต้น   อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังมีจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้น้อยมาก   ในการนี้ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดทำหลักสูตร 2 ปี ในอนุสาขาจิตเวชศาสตร์การนอนหลับขึ้น  เพื่อผลิตจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการนอนหลับเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

            การเปิดหลักสูตรใหม่ดังกล่าว แพทยสภามีนโยบายให้ทางราชวิทยาลัยจิตแพทย์ ทำประชาพิจารณ์ในกลุ่มจิตแพทย์ก่อนเปิดการอบรมฯ  จึงเรียนมาเพื่อขอความคิดเห็นจากจิตแพทย์  หากท่านมีข้อคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรนี้ กรุณาส่งอีเมล์มาที่ รศ.นพ.จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง chakrit.suk@mahidol.ac.th  ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560

 

                                             ขอแสดงความนับถือ

                               รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง

ประธานคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตร อนุสาขาจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ

 

เอกสารประกอบ (ดาวโหลดโดยคลิกที่เอกสาร)

1. จดหมาย

2. หลักสูตรหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจิตเวชศาสตร์

 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.