ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
ขั้นตอน"หลัง"สอบสัมภาษณ์รับแพทย์ประจำบ้าน  (2015-11-18)

ผู้เขียน : ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

          

ขั้นตอนหลังสอบสัมภาษณ์แล้ว

(คัดลอกมาจาก http://tmc.or.th/detail_news.php?news_id=827&id=4)

๕.๓.  ราชวิทยาลัยที่รับผิดชอบการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขา/อนุสาขานั้นประสานให้แต่ละโปรแกรม

การฝึกอบรมดำเนินกระบวนการสอบ/สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกแพทย์ผู้สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้านประจำปีการ

ฝึกอบรม 2559 ตามกำหนดการที่ประกาศในข้อ ๕.๒ โดยใช้เกณฑ์และวิธีการที่สถาบันฝึกอบรม ร่วมกับราช

วิทยาลัยและ อฝส. ที่รับผิดชอบการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขา/อนุสาขานั้นกำหนด ภายในวันที่ ๒๕

ธันวาคม ๒๕๕๘

กรณีราชวิทยาลัยใดดำเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จก่อนกำหนดตาม ๕.๓ แล้วยังมีตำแหน่งการฝึกอบรม

แพทย์ประจำบ้านว่างอยู่ ราชวิทยาลัยนั้นอาจเปิดรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกแพทย์เป็นแพทย์ประจำบ้าน

เพิ่มเติมก็ได้

**** หมายเหตุจากราชวิทยาลัยจิตแพทย์****

ให้สถาบันฝึกอบรมส่งหนังสือแจ้งรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านมายังราชวิทยาลัยจิตแพทย์ ตามแบบฟอร์มที่แพทยสภากำหนด (Download เอกสารได้ที่ https://db.tt/alNWF6FD) ภายในวันที่ 23 พ.ย.2558

**************************************************************************************

๖.  การแจ้งผลการคัดเลือกและการลงทะเบียนยืนยัน

๖.๑.  ราชวิทยาลัยแต่ละแห่งส่งรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านทุกสาขา/อนุ

สาขาที่กำกับดูแลประจำปีการฝึกอบรม 2559 ให้แก่แพทยสภาทางอีเมล์ postgradtmc@gmail.com และ

แจ้งให้แพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

๖.๒.  แพทย์ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านทุกสาขา/อนุสาขาในปีการฝึกอบรม 2559

ลงทะเบียน (ด้วยตนเอง) ยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมโดยกรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียนผ่านทาง website

www.resident.tmc.or.th/admin ภายในวันที่ ๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙โดยปฏิบัติดังนี้

๖.๒.๑.  แบบลงทะเบียน: ให้ใช้แบบลงทะเบียนของแพทยสภาซึ่งได้จัดทำไว้ที่ website http://resident.tmc.or.th (ใช้ Internet Explorer ในการกรอกเท่านั้น) เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลของตนเองในโปรแกรมการลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย และสั่งพิมพ์เป็นไฟล์ pdf โดยตั้งชื่อด้วยเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมดังนี้ *****_ใบลงทะเบียน.pdf ดังตัวอย่างเช่น “98765_ใบลงทะเบียน.pdf”

๖.๒.๒.  เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการลงทะเบียน: ในการลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนต้องยื่นใบลงทะเบียนโดยดำเนินการตามข้อ ๖.๒.๑ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงในกรอบที่กำหนด (ขนาด ๒ นิ้ว) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ซึ่งจัดทำเป็นไฟล์ตั้งชื่อด้วยเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้

(๑)  สำเนาบัตรประชาชน (ตั้งชื่อไฟล์เป็น *****_บัตรประชาชน.pdf)

(๒)  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ตั้งชื่อไฟล์เป็น *****_เปลี่ยนชื่อ.pdf) / ใบทะเบียนสมรส (ตั้งชื่อไฟล์เป็น *****_ทะเบียนสมรส.pdf) เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ - สกุล

(๓)  สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ลงทะเบียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ให้ส่งสำเนาใบแสดงผลการศึกษาจนถึงปีปัจจุบัน พร้อมหนังสือรับรอง7 ว่าจะส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์ ก่อนวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตั้งชื่อไฟล์เป็น *****_Transcript.pdf)

(๔)  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ตั้งชื่อไฟล์เป็น *****_License.pdf)

(๕)  สำเนาประกาศนีบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะหรือหลักฐานแสดงว่ากำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ (ตั้งชื่อไฟล์เป็น *****_Intern.pdf) เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา ยกเว้นการลงทะเบียนตามข้อ ๑.๑

(๖)  หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้ลงทะเบียนที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) โดยใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบที่กำหนด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น *****_ต้นสังกัด.pdf) ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(๗)  สำเนาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจำบ้าน หรือการฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ในส่วนภูมิภาคชั้นปีสุดท้าย (ตั้งชื่อไฟล์เป็น *****_board.pdf)  เฉพาะการลงทะเบียนในข้อ ๑.๓

กรณีไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ให้ถือว่า ผู้นั้นสละสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมในปี ๒๕๕๙

๖.๓.  กรณีมีตำแหน่งแพทย์ประจ าบ้านว่างจากการสละสิทธิ์หรือการไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันตามที่ก าหนดใน

ข้อ ๖.๒ หรือเหตุอื่นใด ให้ราชวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกแพทย์ซึ่งไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมไว้แล้วตามข้อ ๖.๒ แล้วส่งรายชื่อให้แพทยสภา และให้แพทย์ดังกล่าวลงทะเบียนแทนตำแหน่งที่ว่างภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทั้งนี้อาจพิจารณารับจากรายชื่อผู้สมัครอันดับสำรองสาขานั้นๆ ของสถาบันอื่น หรือสาขาอื่นตามลำดับก็ได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้สมัครนั้นด้วย

๗.  ก าหนดการรายงานตัวและเริ่มการฝึกอบรม: 

แพทย์ผู้ได้ลงทะเบียนยืนยันตามที่กำหนดในข้อ ๖.๒ และ ๖.๒.๑ แล้ว ต้องรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบันฝึกอบรม และเริ่มการฝึกอบรมในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๘.  การจำกัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจำบ้านในกรณีผู้ได้ลงทะเบียนยืนยันตามที่กำหนดในข้อ ๖.๒ และ

๖.๒.๑ แล้วขาดจากการฝึกอบรม คณะกรรมการแพทยสภาจะพิจารณาจำกัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจำบ้านในปีการฝึกอบรมถัดไป ในกรณีต่อไปนี้

๘.๑.  ไม่มารายงานตัว ณ สถาบันฝึกอบรมตามกำหนดเวลาในข้อ ๗ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

๘.๒.  ลาออกจากการฝึกอบรมหลังจากลงทะเบียนยืนยันตามที่กำหนดในข้อ ๖.๒ และ ๖.๒.๑ หรือเข้ารับ

การฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านแล้ว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

๘.๓.  เปลี่ยนต้นสังกัดหรือลาออกจากราชการ (ในกรณีที่มีต้นสังกัด) ในระหว่างฝึกอบรม โดยให้ถือว่าผู้นั้น

สิ้นสุดการเป็นแพทย์ประจำบ้าน นับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลใช้บังคับด้วย 8

๙.  การเปลี่ยนสาขาหรือย้ายสถาบันฝึกอบรม: 

แพทย์ผู้ได้ลงทะเบียนยืนยันตามที่กำหนดในข้อ ๖.๒ และ ๖.๒.๑ หรือเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์

ประจำบ้านแล้ว อาจขอเปลี่ยนสาขา/อนุสาขาหรือย้ายสถาบันฝึกอบรมได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจาก

สถาบันฝึกอบรมทั้ง ๒ ฝ่าย และ อฝส. สาขา/อนุสาขานั้น โดยอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรม

แพทย์ประจำบ้าน ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการแพทยสภากำหนดไว้

หมายเหตุ:

(๑)  ผู้สมัครทุกคนต้องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วนหากตรวจพบในภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะแม้ได้ประกาศผลการ

คัดเลือกแล้วก็ตาม และแพทยสภาจะไม่คืนเงินค่าสมัครและไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้น

(๒)  หน่วยงานของรัฐ ให้หมายรวมถึงหน่วยงานในก ากับของรัฐ และสภากาชาดไทย รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ และองค์กรอื่นที่คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาอนุมัติด้วย

(๓)  “ราชวิทยาลัย” หมายความว่า ราชวิทยาลัยและวิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา

๒๑ (๓) (ฌ) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และให้หมายรวมถึงสมาคมวิชาชีพเวชกรรมที่

แพทยสภามอบหมายให้ก ากับดูแลตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตรด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์)

เลขาธิการแพทยสภา

 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.