ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ และสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ประจำปีการฝึกอบรม 2559  (2015-08-15)

ผู้เขียน : ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

          

 

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 2 สาขา
 
ก.  สาขาจิตเวชศาสตร์ จำนวน  35 อัตรา โดยในปีการฝึกอบรม 2559 มีตำแหน่งเปิดรับฝึกอบรมในสถาบันฝึกอบรม 8 สถาบันดังนี้
ส่วนกลาง
1) สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 8 อัตรา
2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา
3) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6 อัตรา
4) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6 อัตรา
5) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
6) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 4 อัตรา
ส่วนภูมิภาค
7) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 อัตรา
8) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา
 
 
ข. สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จำนวน 19 อัตรา โดยในปีการฝึกอบรม 2559 มีตำแหน่งเปิดรับฝึกอบรมในสถาบันฝึกอบรม 6 สถาบันดังนี้
1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา
2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 อัตรา
3) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 4 อัตรา
4) โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จำนวน 2 อัตรา
5) สถาบันฝึกอบรมร่วม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 2 อัตรา
6) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 อัตรา
 
รายละเอียดขั้นตอนและใบสมัครดูได้จากเอกสารต่อไปนี้

1. ขั้นตอนการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์

2. ขั้นตอนการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
3. ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2559

หากท่านประสงค์จะส่งทางไปรษณีย์ กรุณาส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ( EMS )

สำนักงานเลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

กองจิตเวชและประสาทวิทยา ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. / โทรสาร : 0-2640-4488

 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.