ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ เรื่อง การตรวจประเมินทางจิตเวชเพื่อประกอบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษา  (2014-07-15)

ผู้เขียน : ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

          

ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่ 4/2557

เรื่อง การตรวจประเมินทางจิตเวชเพื่อประกอบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษา

 

*************************

 

                 ปัจจุบันสถานศึกษาต่างๆ มีแนวโน้มในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษาโดยกำหนดให้นักเรียนต้องมีใบรับรองจากจิตแพทย์เพื่อเป็นการคัดกรองนักเรียนที่มีโรคทางจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต    ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย มีความเห็นต่อประเด็นดังกล่าว ดังต่อไปนี้

                 1. การจำกัดสิทธิทางการศึกษาจากปัญหาความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ อาจเป็นการกีดกันสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของบุคคล บุคคลพึงได้รับการศึกษาสูงสุดตามศักยภาพของเขา  

                 2. โรคทางจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตนั้นมีลักษณะเป็นพลวัตร กล่าวคืออาการของโรคมีการเปลี่ยนแปลงไปมาได้ ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตขณะแพทย์ตรวจประเมิน ในเวลาต่อไปอาจกลับเป็นปกติได้ ในทำนองเดียวกัน ผู้ที่แพทย์ลงความเห็นขณะตรวจประเมินว่าปกติ อาจมีความผิดปกติทางจิตในเวลาต่อไปได้เช่นกัน  การคัดกรองนักเรียนโดยการประเมินระยะสั้นเพียงครั้งเดียว จึงอาจบอกอะไรได้ไม่มากนัก  การประเมินความสามารถในการศึกษาจากศักยภาพและสมรรถนะของนักเรียนในแต่ละห้วงเวลาว่าเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดหรือไม่ จะมีความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่นักเรียนมากกว่าการอนุมานจากความเจ็บป่วยขณะคัดเลือกเพื่อรับเข้าศึกษา หากจะมีการตรวจประเมินควรเป็นไปเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนรายที่เห็นว่ามีความเสี่ยงมากกว่าเพื่อคัดกรอง

                3. การกำหนดให้นักเรียนต้องพบจิตแพทย์หรือต้องได้รับการตรวจประเมินทางจิตวิทยาทุกคนนั้น เป็นการสิ้นเปลืองและสร้างภาระให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองโดยไม่จำเป็น จึงไม่ควรกำหนดเป็นแนวปฏิบัติทั่วไป อีกทั้งจิตแพทย์และบุคลากรทางสุขภาพจิตมีภาระงานตามปกติมากเกินกว่าที่จะตรวจประเมินนักเรียนทุกคนได้อย่างครอบคลุมในระยะเวลาจำกัด  สถานศึกษาจึงควรร้องขอการตรวจประเมินจากจิตแพทย์ในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น  โดยมีการประสานงานกับสถานบริการทางจิตเวชล่วงหน้าเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และส่งนักเรียนเพื่อรับการตรวจประเมินเฉพาะรายที่สถานศึกษาได้สัมภาษณ์โดยเบื้องต้นแล้วเห็นว่านักเรียนอาจมีปัญหาทางจิตเวช เพื่อความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครอง และไม่เป็นการรบกวนการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนตามปกติของสถานบริการนั้นๆ   

 

                 ประกาศ ณ  วันที่  15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 

                 ศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนช หล่อตระกูล

              ประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

 

 

Download เอกสารได้ที่ : https://db.tt/8Saj77HV

 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.