ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ ฉบับที่ 2 คำแนะนำจิตแพทย์ในการให้ข้อมูลผ่านสื่อ  (2014-05-29)

ผู้เขียน : ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ

          

ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง คำแนะนำจิตแพทย์ในการให้ข้อมูลผ่านสื่อ

 

การให้ข้อมูลผ่านสื่อ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ เห็นควรให้จิตแพทย์ปฎิบัติตามแนวทางปฏิญญากรุงมาดริด (Declaration of Madrid) ของสมาคมจิตแพทย์โลก ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมเวชปฎิบัติของจิตแพทย์ ในส่วนคำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะ ข้อที่ 6 จิตแพทย์กับสื่อ โดยการถอดความดังนี้

- การนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อใดๆ จิตแพทย์ต้องให้ความมั่นใจว่าการกล่าวถึงผู้ป่วยจิตเวช พึงนำเสนอในลักษณะที่รักษาศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของผู้ป่วยและที่จะช่วยลดตราบาป (stigma) และการเลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วย

- บทบาทที่สำคัญของจิตแพทย์คือให้การช่วยเหลือแก่ผู้คนที่เป็นทุกข์จากโรคทางจิตเวช เนื่องจากเจตคติของสังคมต่อจิตแพทย์และวิชาชีพจิตเวชมีผลกระทบต่อผู้ป่วย จิตแพทย์พึงมั่นใจว่าได้นำเสนอในฐานะที่เป็นตัวแทนของวงการวิชาชีพอย่างมีศักดิ์ศรี

- จิตแพทย์ไม่พึงนำเสนอข้อมูลต่อสื่อเกี่ยวกับการคาดการณ์ถึงจิตพยาธิสภาพของบุคคลใดๆ

- ในการนำเสนอผลการวิจัยต่อสื่อ จิตตแพทย์พึงให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน โดยตระหนักถึงผล กระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลดังกล่าวต่อเจตคติของสังคมด้านการเจ็บป่วยทางจิตและสุขภาวะของผู้ป่วยทางจิตเวช  

 

Download เอกสารได้ที่ : https://db.tt/UQqI6YxJ

 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.