ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยารักษาโรคทางจิตเวช  (2013-10-03)

ผู้เขียน : Manit Srisurapanont

          

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยารักษาโรคทางจิตเวช(2556)

 

Recommendations for

the Pharmacotherapy of Mental Disorders (2013)

 

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

 

 

คณะทำงานเพื่อจัดทำคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยารักษาโรคทางจิตเวช(2556)

  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์จำลอง ดิษยวณิช                    ประธาน

            ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์                                     รองประธาน

            ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  • นายแพทย์วสุ จันทรศักดิ์                                                            กรรมการ

            สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

  • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริรัตน์ คุปติวุฒิ                               กรรมการ

            ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย                      กรรมการ

            ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • นายแพทย์อภิชาติ จริยาวิลาศ                                                     กรรมการ

            โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์มานิต ศรีสุรภานนท์                               กรรมการและเลขานุการ

            ภาควิชาจิตเวชศาสรตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • พันเอก นายแพทย์พิชัย แสงชาญชัย                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

            กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

เอกสารในรูปแบบ pdf

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยารักษาโรคทางจิตเวช (2556)

เอกสารเสริม (ภาคผนวก 1 และ 2 ของ คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยารักษาโรคทางจิตเวช (2556)

 

 

 

 

 

 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.