ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 
  (2010-12-30)

ผู้เขียน :
ไฟล์ดาวน์โหลด : ระเบียบสำหรับผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรจิตเวช_54.pdf

          

ระเบียบสำหรับผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร

แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

    สาขาสาขาจิตเวชศาสตร์

ครั้งที่ 1/2554
 
 
สถานที่ยื่นใบสมัคร

กองจิตเวชและประสาทวิทยา  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  กรุงเทพมหานคร  10400   

โทร. / โทรสาร. 0-2640 - 4488

e-mail: drmanote@gmail.com
ค่าสมัครสอบ
8,000     บาท  ซึ่งจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ
สถานที่สอบ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา      
วัน/เวลาสอบ     

1-9 มิถุนายน 2554

กำหนดเวลารับสมัคร

ภายในวันที่  31  มีนาคม  2554 ในรายที่สอบแก้ตัวภาคปฏิบัติหรือปากเปล่า สมัครภายในวันที่  31  ตุลาคม  2554

 
              
คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอสมัครสอบ

1.         ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2.         ได้รับการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจิตเวชศาสตร์ ครบตามหลักสูตรของแพทยสภา ในสถานบันฝึกอบรมที่แพทยสภารับรอง หรือผ่านการฝึกอบรมในระดับแพทย์ประจำบ้านปีสุดท้ายตามหลักสูตร

3.         ผ่านการปฏิบัติงานในสาขาจิตเวชศาสตร์โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าระยะระยะเวลาของหลักสูตรการฝึกอบรมสาขาจิตเวชศาสตร์

 
หลักฐานประกอบการสมัคร

1.         สำเนาปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จำนวน 2 ฉบับ

2.         สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา จำนวน 2 ฉบับ

3.         หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมฯ หรือหัวหน้าสถานบริการทางแพทย์ฯ  พร้อมสำเนา 1 ชุด 

4.         หนังสือรับรองการจบและผ่านการประเมิน หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 3 หรือมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ฝึกอบรมว่ากำลังรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 อยู่  และจะครบระยะเวลาการฝึกอบรมก่อนวันสอบ   พร้อมสำเนา 1 ชุด 

5.         รูปถ่ายภายในระยะเวลา 2 ปี ขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รูป ติดในใบสมัคร 1 รูป

6.         รายงานผลการวิจัย 1 เรื่อง ตามหลักเกณฑ์ที่อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ กำหนด

 
การสอบและการตัดสิน

การสอบประกอบด้วยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติและสอบปากเปล่า เกณฑ์ตัดสินผู้ที่ผ่านการสอบหมายถึง ผู้ที่ผ่านการสอบทั้งข้อเขียน ภาคปฏิบัติ และปากเปล่า

               ตัดสินผลการสอบภายในเดือนมิถุนายน 2554
 
สิทธิในการสอบแก้ตัว

ผู้ที่สอบไม่ผ่านภาคข้อเขียน สามารถสอบใหม่ได้ในปีสอบต่อไป (ประจำปี 2555) ยกเว้นถ้าคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ และหรือการสอบปากเปล่าจะมีโอกาสสอบแก้ตัวภาคปฏิบัติ และหรือการสอบปากเปล่าแล้วแต่กรณีได้เฉพาะในการสอบครั้งถัดไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยจะต้องดำเนินการสมัครสอบแก้ตัวภายในวันที่ 31 ตุลาคม  2554  และถ้าผลการสอบไม่ผ่านจะต้องสอบใหม่ทั้งหมดในการสอบครั้งถัดไป

 
 
  

ระเบียบสำหรับผู้สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ

แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

     สาขาสาขาจิตเวชศาสตร์

ครั้งที่ 1/2554
 
สถานที่ยื่นใบสมัคร

กองจิตเวชและประสาทวิทยา  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  กรุงเทพมหานคร  10400   

โทร. / โทรสาร. 0-2640 - 4488

e-mail: drmanote@gmail.com
ค่าสมัครสอบ
8,000     บาท  ซึ่งจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ
สถานที่สอบ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา      
วัน/เวลาสอบ     

1-9 มิถุนายน 2554

กำหนดเวลารับสมัคร

ภายในวันที่  31  มีนาคม  2554 ในรายที่สอบแก้ตัวภาคปฏิบัติหรือปากเปล่า สมัครภายในวันที่  31  ตุลาคม  2554

 
 
คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอสมัครสอบ

 1.  ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

         2. ต้องมีคุณสมบัติอย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

               (ก)   เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขานั้น ๆ จากสถาบันในต่างประเทศ ที่แพทยสภารับรอง

               (ข)   เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติงานในสาขานั้น มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  ตามเงื่อนไขของราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ ดังต่อไปนี้

                 สถานที่ปฏิบัติงาน  เป็นโรงพยาบาลจิตเวช หรือโรงพยาบาลทั่วไปที่มีการบริการตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช และ มีการบริการผู้ป่วยในจิตเวชหรือมีการให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตเวชในแผนกอื่น โดยมีการบริการเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ

 
ลักษณะและปริมาณงานที่ปฏิบัติ

- ได้ปฏิบัติงานตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจิตเวชไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละ 30 ราย 

- ได้ปฏิบัติงานตรวจรักษาผู้ป่วยในจิตเวช และ/หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตเวชจากแผนกอื่นไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15 คน 

หลักฐานประกอบการสมัคร

1.        สำเนาปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จำนวน 2 ฉบับ

2.         สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา จำนวน 2 ฉบับ

3.         หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมฯ หรือหัวหน้าสถานบริการทางแพทย์ฯ  พร้อมสำเนา 1 ชุด 

4.         หนังสือรับรองจากหัวหน้าสถานบริการทางการแพทย์ฯ ว่าปฏิบัติงานในสาขาจิตเวชศาสตร์ ตามเงื่อนไขระบุข้างต้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  พร้อมสำเนา 1 ชุด

5.         รูปถ่ายภายในระยะเวลา 2 ปี ขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รูป ติดในใบสมัคร 1 รูป

6.         รายงานผลการวิจัย 1 เรื่อง ตามหลักเกณฑ์ที่อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ กำหนด

 
การสอบและการตัดสิน

การสอบประกอบด้วยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติและสอบปากเปล่า เกณฑ์ตัดสินผู้ที่ผ่านการสอบหมายถึง ผู้ที่ผ่านการสอบทั้งข้อเขียน ภาคปฏิบัติ และปากเปล่า

               ตัดสินผลการสอบภายในเดือนมิถุนายน 2554
 
สิทธิในการสอบแก้ตัว

ผู้ที่สอบไม่ผ่านภาคข้อเขียน สามารถสอบใหม่ได้ในปีสอบต่อไป (ประจำปี 2555) ยกเว้นถ้าคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ และหรือการสอบปากเปล่าจะมีโอกาสสอบแก้ตัวภาคปฏิบัติ และหรือการสอบปากเปล่าแล้วแต่กรณีได้เฉพาะในการสอบครั้งถัดไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยจะต้องดำเนินการสมัครสอบแก้ตัวภายในวันที่ 31 ตุลาคม  2554  และถ้าผลการสอบไม่ผ่านจะต้องสอบใหม่ทั้งหมดในการสอบครั้งถัดไป

 
ข้อมูลเพิ่มเติม     http://www.rcpsycht.org
 
 
 
         คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญ

                                                                      ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์

                                                                                ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด
 

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.