ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
The Royal College of Psychiatrists of Thailand

สำนัก งานเลขาธิการ :  กองจิตเวชและประสาทวิทยา  
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  กรุงเทพ มหานคร  10400  
โทร. / โทรสาร. 0-2640 - 4488


Secretariat Office : Department of Psychiatry and Neurology
Phramongkutklao Hospital, Bangkok 10400  
Tel. / Fax. :  (662) 640 - 4488

คณะผู้จัดทำ
นพ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล
สถาบันกัลยาราชนครินทร์
พญ.ภาพันธ์ เจริญสวรรค์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
นพ.มาโนช หล่อตระกูล
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
พญ.ปัทมา ศิริเวช
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
นพ.วีรพล อุณหรัศมี
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นพ.เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
นพ.ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  
จากคุณ  
E-mail  
  รายละเอียด   
              

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.