ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

ราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย
สำนัก งานเลขาธิการ : กองจิตเวชและประสาทวิทยา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. / โทรสาร. 0-2640 - 4488

Secretariat Office : Department of Psychiatry and Neurology
Phramongkutklao Hospital, Bangkok 10400
Tel. / Fax. : (662) 640 - 4488


คณะผู้บริหาร (พ.ศ.2559-2560)
Executive Committee (2016-2017)

ตำแหน่ง ชื่อ
  ที่ปรึกษา
     Advisors
   ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
   พญ.สุพัฒนา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
   ศ.นพ.จำลอง ดิษยวณิช
   ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ
   พล.ท.วีระ เขื่องศิริกุล
     ประธาน
     President
   ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล
     รองประธาน
     Vice-President
   ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์
     เลขาธิการ
    Secretary – General
   พ.อ.พงศธร เนตราคม
     ประธานวิชาการ
     Chair for
     Academic Affairs
   ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์
     เหรัญญิก
     Treasurer
   พ.อ.พิชัย แสงชาญชัย
     ปฏิคม
     Chair for
     Social Affairs
   นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
     นายทะเบียน
     Registrar
   รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล
     
กรรมการกลาง
Committee Members

   นพ.เกษม ตันติผลาชีวะ
   พ.อ.หญิงนวพร หิรัญวิวัฒน์กุล
   ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
   ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
   ศ.นพ.สุชาติ พหลภาคย์
   ผศ.พญ.วรลักษณา ธีราโมกข์
   รศ.นพ.เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา
   รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์


คณะบริหาร ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ (2547 - 2548)
คณะบริหาร ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ (2549 - 2550)
คณะบริหาร ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ (2551 - 2552)
คณะบริหาร ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ (2553 - 2554)


  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.