ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

ราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย
สำนัก งานเลขาธิการ : กองจิตเวชและประสาทวิทยา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. / โทรสาร. 0-2640 - 4488

Secretariat Office : Department of Psychiatry and Neurology
Phramongkutklao Hospital, Bangkok 10400
Tel. / Fax. : (662) 640 - 4488


คณะบริหาร ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ (2547 - 2548)
Executive Committee (2004-2005)

ตำแหน่ง ชื่อ
     ประธาน
     President
  ศ.เกียรติคุณ พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
  Vanpen Boonyaprakob, M.D.
     รองประธาน
     Vice President
  รศ.พญ.อรพรรณ ทองแตง
  Orapun Thongtang, M.D.
     เลขาธิการ
    Secretary – General
  รศ.นพ.อัมพล สูอำพัน
  Umpon Suampun, M.D.
     ประธานวิชาการ
     Chairman of
     Academic Affair
  ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ
  Nongpanga Limsuwan, M.D.
     ปฏิคม
     Chairman of
     Academic Affair
  นพ.นิพัทธิ์ กาญจนธนาเลิศ
  Nipatt Karnjanathanalers, M.D.
     เหรัญญิก
     Treasurer
  พญ.วรลักษณา ธีราโมกข์
  Voralaksana Theeramoke, M.D.
     นายทะเบียน
     Registrar
  นพ.ชัยฤทธิ์ กฤษณะ
  Chaiyarit Krishna, M.D.
     กรรมการกลาง
     Committee Members
  พญ.สุพัฒนา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
  Supathana Dejatiwongse, M.D.
  ศ.เกียรติคุณ นพ.จำลอง ดิษยวณิช
  Chamlong Disayavanish, M.D.
  นพ.เกษม ตันติผลาชีวะ
  Kasem Tantiphlachiva, M.D.
  พอ.นพ.วีระ เขื่องศิริกุล
  Col. Vira Khuangsirikul, M.D.
  รศ.นพ.ณรงค์ สุภัทรพันธุ์
  Narong Subhadrabandhu, M.D.
  ศ.นพ.สุชาติ พหลภาคย์
  Suchat Paholpak, M.D.
  รศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์
  Pichet Udomrat, M.D.
  รศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล
  Manote Lotrakul, M.D.

คณะบริหาร ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ (2549 - 2550)
คณะบริหาร ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ (2551 - 2552)
คณะบริหาร ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ (2553 - 2554)  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.