ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 รายชื่อผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ ปี 2561 รอบ 1 ที่มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์  (2017-11-16)
 รายชื่อผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ปี 2561 รอบ 1 ที่มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์  (2017-11-03)
 การประชาพิจารณ์ร่างหลักสูตรฝึกอบรมต่อยอดอนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  (2017-10-19)
 การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2561  (2017-09-26)
 การประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 45 (2017)  (2017-09-18)
 ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ จิตเวชศาสตร์ 2560  (2017-08-30)
 ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์ การรักษาโดยใช้เทคโนโลยีพูดคุยทางไกลด้วยวีดิทัศน์ (VDO conference) ในการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช  (2017-07-11)
 แต่งตั้งกรรมการนับคะแนนผู้สมัครประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารฯ วาระปี พ.ศ. 2561-2562  (2017-06-24)
 รายละเอียดการสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ สาขาจิตเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560  (2017-05-22)
 ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางปฏิบัติในการออกใบรับรองแพทย์  (2017-05-20)
 ประกาศ ที่ 3_2560 เรื่องขั้นตอนการทำวิจัยเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ เพื่อเทียบเท่าปริญญาเอก  (2017-04-26)
 ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ เรื่องการรับแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2560 รอบ 2  (2017-04-10)
 ขอเชิญเสนอจัดกิจกรรมวิชาการประเภท Symposium/Panel Discussion/Workshop การประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 45 ประจำปี 2560  (2017-03-27)
 รายละเอียดการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ตามหลักสูตรปี 2556  (2017-03-03)
 ตารางสอบบอร์ดจิตเวช 2560  (2017-03-03)
 ประกาศราชวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งรายชื่อกรรมการควบคุมเพื่อการสอบภาคทฤษฎีส่วนที่ 1  (2017-02-28)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.