ผู้จัดทำ
     กิจกรรม
     บทความทั่วไป
     ทำเนียบสมาชิก
     link ที่น่าสนใจ
     สมาคมจิตแพทย์
 
 

 ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ เรื่องการรับแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2560 รอบ 2  (2017-04-10)
 ขอเชิญเสนอจัดกิจกรรมวิชาการประเภท Symposium/Panel Discussion/Workshop การประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 45 ประจำปี 2560  (2017-03-27)
 รายละเอียดการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ตามหลักสูตรปี 2556  (2017-03-03)
 ตารางสอบบอร์ดจิตเวช 2560  (2017-03-03)
 ประกาศราชวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งรายชื่อกรรมการควบคุมเพื่อการสอบภาคทฤษฎีส่วนที่ 1  (2017-02-28)
 ประกาศราชวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจิตเวชศาสตร์สารเสพติด วาระปี พ.ศ. 2560  (2017-02-28)
 รายละเอียดการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ สาขาจิตเวชศาสตร์ ปี 2560  (2017-02-28)
 รายละเอียดการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ปี 2560  (2017-02-28)
 ประชาพิจารณ์ การเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ  (2017-02-20)
 รายละเอียดการสอบภาคทฤษฎีส่วนที่ 1 Basic knowledge 2560  (2017-02-10)
 รายชื่อแพทย์ที่สถาบันฝึกอบรมคัดเลือก ปีการฝึกอบรม 2560 สาขาจิตเวชศาสตร์  (2017-01-06)
 รายชื่อแพทย์ที่สถาบันฝึกอบรมคัดเลือก ปีการฝึกอบรม 2560 สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น  (2017-01-06)
 การประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2559  (2016-11-09)
 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ประจำปีการฝึกอบรม 2560  (2016-10-01)
 Pre-Congress Activity ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 44  (2016-08-11)
 รายละเอียด การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559  (2016-02-24)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

  © 2005 Copyright The Royal College of Psychiatrists of Thailand. All Rights Reserved.